Cách tạo những trò chơi từ Lốp xe

Đây là 1 quyển sách do James A.Jolley viết năm 1999 chia sẻ các thiết kế trò chơi từ lốp xe mà ông đã làm trong nhiều năm. Hy vọng các bạn sẽ sử dụng nó đúng mục đích như tình thần chia sẻ của tác giả

Link download: https://licklink.net/gVF3oeAM


This book is being put in the public domain in the memory of Jimmy Jolley. Jimmy worked ceaselessly all his life for children – specially the poor.
His life will always be an inspiration to us.