Tỷ lệ đóng góp trở lại cho xã hội khi đầu tư phát triển con người ở các nhóm tuổi từ 0-15  sẽ có tỷ lệ trả về cao nhất.

Mỗi 1$ đầu tư vào giúp trẻ nhỏ vui chơi sẽ trả về cho xã hội 8$.

Chúng tôi rất cần những mạnh thường quân, những tình nguyện viên thực sự thấu hiểu được những ý nghĩa sân chơi mang lại cho trẻ em cùng chung tay góp sức để phát triển và nhân rộng mô hình sân chơi cho trẻ em ở Việt Nam.